Zarządzenie nr 1.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-07 14:23:45.
Zarządzenie nr 2.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-07 14:28:30.
Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia
ponownego konkursu na stanowisko dyrektora
Gminnego Żłobka w Jastrzębi

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy dla osoby

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne

Informacja o wyniku konkursu

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:07:02 | Data modyfikacji: 2021-01-08 11:09:24.
Zarządzenie nr 4.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jastrzębia w 2021 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:04:20.
Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:54:57 | Data modyfikacji: 2021-01-12 08:56:55.
Zarządzenie nr 6.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-11 15:53:47.
Zarządzenie nr 7.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jastrzębi

Zarządzenie nr 7.2021

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-01-14 13:58:45 | Data modyfikacji: 2021-01-19 10:44:45.
Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-14 14:28:04.
Zarządzenie nr 9.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka w
Jastrzębi oraz określenia trybu jej pracy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:46:03.
Zarządzenie nr 10.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:17:35.
Zarządzenie nr 11.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2021 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-21 07:53:06 | Data modyfikacji: 2021-01-21 07:54:56.
Zarządzenie nr 12.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Żłobka w
Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-02-04 09:05:23.
Zarządzenie nr 13.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Urzędzie Gminy Jastrzębia, dla postępowań
których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych kwoty 130 000
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:37:01.
Zarządzenie Nr 14.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Jastrzębia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-01-25 20:02:05.
Zarządzenie Nr 15.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów, do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Jastrzębia na rok szkolny 2021/2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-01-27 20:47:23.
Zarządzenie Nr 16.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej oraz wzoru zgłoszenie i wniosku o
przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły
podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Oświadczenie o zatrudnieniu

Informacja nt. kandydata

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-01-27 21:47:42.
Zarządzenie nr 17.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian planu finansowego jednostek budżetowych na
2021 rok
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-02-02 14:17:19.
Zarządzenie nr 18.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-02-09 09:37:51 | Data modyfikacji: 2021-02-09 09:39:55.
Zarządzenie nr 20.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii elektrycznej dla
lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia
stanowiącego własność Gminy Jastrzębia oraz w
sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczeń
kosztów energii elektrycznej
 zarz.20-2-2021.pdf

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:50:05.
Zarządzenie nr 21.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnej
lokali użytkowych i mieszkalnych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakresie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:56:43.
Zarządzenie nr 22.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-02-10 09:19:11.
Zarządzenie nr 23.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii elektrycznej dla
lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy
Jastrzębia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz w sprawie zatwierdzenia
regulaminu rozliczeń kosztów energii
elektrycznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-02 15:25:27.
Zarządzenie nr 24.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnej
lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy
Jastrzębia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakresie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-02 15:09:52.
Zarządzenie nr 25.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia
wysokości prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży wykorzystywanych do
właściwego odliczania naliczonego podatku od
towarów i usług w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jej jednostkach budżetowych za 2020 i w 2021 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-02-23 09:43:17.
Zarządzenie nr 26.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia
gminnego koordynatora do spraw szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:11:57 | Data modyfikacji: 2021-02-23 09:46:06.
Zarządzenie nr 27.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-05 14:29:52.
Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 80.2020 z dnia 17 września 2020
r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-16 13:42:53 | Data modyfikacji: 2021-03-16 13:51:31.
Zarządzenie nr 29.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-05 14:38:25 | Data modyfikacji: 2021-03-05 14:41:04.
Zarządzenie nr 30.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczacych przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jastrzębia na 2021 rok
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-16 13:59:40.
Zarządzenie nr 31.2021 Wójta Gminy-Szefa Obrony
Cywilnej Gminy Jastrzębia z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie organizacji systemu wykrywania i
alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na
terenie Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:17:30.
Zarządzenie nr 32.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku środków z Funduszu
COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-16 14:06:44.
Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:08:38.
Zarządzenie nr 35.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia za
2020 rok sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębia oraz
przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-29 15:29:27.
Zarządzenie nr 36.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji
do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków
złożonych przez nauczycieli na dofinansowanie
kosztów doskonalenia zawodowego
 SKM_C224e21033014320.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-03-30 14:50:44.
Zarządzenie nr 38.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:37:19.
Zarządzenie nr 39.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 80.2020 z dnia 17 września 2020
r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:43:33.
Zarządzenie nr 40.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy w 2021 roku w zamian za święto
przypadające w sobotę
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 11:26:02.
Zarządzenie nr 41.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-04-22 07:42:25.
Zarządzenie nr 42.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze -
Referent ds. obsługi sekretariatu

Załączniki

Informaja

Informacja o wyniku konkursu

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-04-26 13:22:23.
Zarządzenie nr 43.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-05-07 14:50:36.
Zarządzenie nr 44.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:24:54.
Zarządzenie Nr 45.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia
Raportu o stanie Gminy Jastrzębia za 2020 rok

Zarzadzenie Nr 45.pdf

Zgłoszenie na debatę

Raport o stanie Gminy Jastrzębia za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-05-17 15:01:39 | Data modyfikacji: 2021-05-20 12:58:29.
Zarządzenie nr 46.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:41:14.
ZARZĄDZENIE Nr 47.2021 WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA z
dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania w
Urzędzie Gminy Jastrzębia „Administratora
Systemu Teleinformatycznego” oraz „Inspektora
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego"
 SKM_C224e21052510340.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-05-25 10:54:00.
Zarządzenie nr 48.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku środków z Funduszu
COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-04 13:16:12 | Data modyfikacji: 2021-06-24 10:36:01.
Zarządzenie nr 49.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia
Nr 80.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie
ustalenia planu finansowego dla rachunku
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-04 13:23:11.
Zarządzenie nr 50.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania
komisji stypendialnej do oceny wniosków o
przyznanie Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:10:21.
Zarządzenie nr 51.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok
samorządowej instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:08:38.
Zarządzenie nr 52.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 25.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w
sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i
współczyniika struktury sprzedaży
wykorzystywanych do właściwego odliczania
naliczonego podatku od towarów i usług w
Urzędzie Gminy Jastrzębia i jej jednostkach
budżetowych za 2020 i w 2021 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-11 08:12:59.
Zarządzenie nr 53.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Pionu
Ochrony Informacji Niejawnych
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-24 11:29:57.
Zarządzenie Nr 54.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jastrzębi
 Zarządzenie NR 54.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 13:12:44.
Zarządzenie nr 55.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:22:42.
Zarządzenie Nr 56.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli
 Zarządzenie NR 56.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 13:16:08.
Zarządzenie Nr 57.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
konkursów na kandydatów na stanowiska
dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Jastrzębi oraz Szkoły Podstawowej im. Świętego
Jana Pawła II w Woli Goryńskiej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:08:38.
Zarządzenie nr 58.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany komisji
stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie
Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:27:14.
Zarządzenie nr 59.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany czasu
pracy w Urzędzie Gminy Jastrzębia w dniach 18-22
czerwca 2021 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:34:36.
Zarządzenie nr 60.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany czasu
pracy w Urzędzie Gminy Jastrzębia w dniach 23-25
czerwca 2021 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-06-23 13:40:08.
Zarządzenie nr 61.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-01 10:28:07.
Zarządzenie nr 62.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie powołania
Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania
wniosków złożonych przez nauczycieli na
dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
 zarz-62.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:34:16.
Zarządzenie nr 63.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 13:45:14 | Data modyfikacji: 2021-07-29 11:32:36.
Zarządzenie nr 64.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-06 09:41:16.
Zarządzenie nr 65.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-06 07:45:10.
Zarządzenie nr 66.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 80.2020 z dnia 17 września 2020
r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-07 13:10:24.
Zarządzenie nr 67.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunków środków z Funduszu
COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-07 13:15:40.
Zarządzenie Nr 68.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 lipca 2021r. w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zarz-68.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-15 11:56:39.
Zarządzenie nr 69.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany czasu pracy
w Urzędzie Gminy Jastrzębia w dniach 6-9 lipca
2021 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:32:29.
Zarządzenie nr 70.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:43:45.
Zarządzenie nr 71.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Woli
Goryńskiej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:53:44.
Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmiany czasu pracy
w Urzędzie Gminy Jastrzębia w dniach 13-16 lipca
2021 r.
 zarz-72.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:45:25.
Zarządzenie nr 73.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań
publicznych z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-07-19 10:55:47.
Zarządzenie Nr 74.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 lipca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 Zarz-74.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-30 08:07:17.
Zarządzenie Nr 75.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 lipca 2021r. w sprawie wynaczenia
nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kozłowie podczas jego
nieobecności
 Zarz-75.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-30 08:10:48.
Zarządzenie nr 76.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze
– Inspektor ds. dróg i zamówień publicznych w
Referacie infrastruktury

Załączniki

Informaja

 Zarzadzenie nr 76.2021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-22 11:26:32.
Zarządzenie Nr 77.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie nr 77.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-27 12:30:50.
Zarządzenie Nr 78.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie nr 78.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-27 12:31:16.
Zarządzenie Nr 79.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie nr 79.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-27 12:32:17.
Zarządzenie nr 80.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu: "Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
 Zarzadzenie nr 80.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-27 14:11:19.
Zarządzenie nr 81.2021 2021 Wójta Gminy
Jastrzębia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do zaopiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2021
 Zarzadzenie nr 81.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:51:04.
Zarządzenie nr 82.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-06 10:46:42.
Zarządzenie nr 83.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 78.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-06 10:53:06.
Zarządzenie nr 84.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 8.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Gminy Jastrzębia
objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem
nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu
uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca
zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-20 08:03:50.
Zarządzenie nr 85.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunków środów z Funduszu
COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:00:11.
Zarządzenie nr 86.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-23 14:49:40.
Zarządzenie Nr 87.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 SKM_C224e21081908100.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-08-19 08:24:34.
Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej
 -SKM_C224e21081908101.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-08-19 08:31:09.
Zarządzenie nr 89.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu:
"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:39:24.
Zarządzenie nr 90.2021 Wójta Gminy Jatrzębia z
dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-23 14:17:33 | Data modyfikacji: 2021-08-23 14:26:59.
Zarządzenie nr 91.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 80.2020 z dnia 17 września 2020
r. w sprawie ustalenia planu Finansowego dla
Rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-23 14:55:15.
Zarządzenie nr 92.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunków środków z Funduszu
COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-23 15:01:07.
Zarządzenie nr 93.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-30 08:27:11 | Data modyfikacji: 2021-08-30 08:28:10.
Zarządzenie nr 94.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i
przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za I
półrocze 2021 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-09-02 09:56:00.
Zarządzenie nr 96.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia
terminarza Zebrań Wiejskich
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-08-31 12:54:59.
Zarządzenie nr 97.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-09-07 07:38:23.
Zarządzenie nr 98.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 92.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunków środków z Funduszu COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-09-07 07:57:52 | Data modyfikacji: 2021-09-07 08:08:40.
Zarządzenie Nr 99.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 96.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia
terminarza Zebrań Wiejskich
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-09-07 08:28:00.
Zarządzenie nr 100.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 6 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze
– Inspektor ds. dróg i zamówień publicznych w
Referacie Infrastruktur

Załączniki do ogłoszenia

Zarządzenie Nr 100

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-09-06 15:55:38 | Data modyfikacji: 2021-09-14 07:44:47.
Zarządzenie nr 101.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 7 września 2021 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-09-07 09:34:45.
Zarządzenie nr 102.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-09-29 07:30:44.
Zarządzenie nr 103.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-09-29 07:34:33.
Zarządzenie nr 104.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-10-06 11:42:27.
Zarządzenie nr 105.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 8 października 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-10-14 13:42:57.
Zarządzenie nr 106.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 22 października 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:57:16 | Data modyfikacji: 2021-10-27 14:58:53.
Zarządzenie nr 107.2021 Wójt Gminy Jastrzębia z
dnia 26 października 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji
społecznych dotyczących projektu zmiany
statutów sołectw Gminy Jastrzębia

Zarządzenie

Załącznik nr 1- Ankieta Bartodzieje

Załącznik Nr 2-Ankieta Brody

Załącznik nr 3-Ankieta Dąbrowa Jastrzębska

Załącznik Nr 4-Ankieta Dąbrowa Kozłowska

Załącznik Nr 5-Ankieta Goryń

Załącznik Nr 6-Ankieta Jastrzębia

Załącznik Nr 7-Ankieta Kolonia Lesiów

Załącznik Nr 8-Ankieta Kozłów

Załącznik Nr 9-Ankieta Lesiów

Załącznik Nr 10-Ankieta Lewaszówka

Załącznik nr 11- Ankieta Mąkosy Nowe

Załącznik nr 12- Ankieta Mąkosy Stare

Załącznik nr 13- Ankieta Olszowa

Załącznik nr 14- Ankieta Owadów

Załącznik nr 15- Ankieta Wola Goryńska

Załącznik nr 16- Ankieta Wolska Dąbrowa

Załącznik nr 17- Ankieta Wojciechów

Załącznik nr 18- Ankieta Wola Owadowska

Załącznik nr 19- Ankieta Wólka Lesiowska

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:51:47.
Zarządzenie nr 108.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-11-08 13:45:04.
Zarządzenie nr 109.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 80.2020 z dnia 17 września 2020
r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:01:34.
Zarządzenie nr 110.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-11-05 13:52:58.
Zarządzenie 111.2021 z dnia 15 listopada 2021
roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2022-2029
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-11-16 09:42:11.
Zarządzenie nr 112.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie
przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały
budżetowej na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-11-16 09:54:44.
Zarządzenie nr 113.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-11-23 11:47:07.
Zarządzenie nr 114.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyboru
długości okresu średniej arytmetycznej
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w
art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:15:06.
Zarządzenie nr 115.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 92.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunków środków z Funduszu COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:52:05.
Zarządzenie nr 116.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:13:36.
Zarządzenie nr 117.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-02 07:16:42.
Zarządzenie Nr 118.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 2.12.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu
i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru
na stanowisko urzędnicze - młodszy referent w
Referacie Infrastruktury

Zarządzenie nr 118.2021

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-12-02 10:53:10.
Zarządzenie nr 119.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-06 11:26:14.
Zarządzenie nr 121.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-10 08:23:56.
Zarządzenie Nr 122.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 Zarządzenie Nr 122.2021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-12-20 13:58:20.
Zarządzenie nr 123.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-28 09:55:57.
Zarzadzenie nr 125.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-20 15:37:40.
Zarządzenie nr 126.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania
wniosków złożonych przez nauczycieli na
dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-20 15:17:07.
Zarządzenie Nr 127.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 92.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunków środków z Funduszu COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-31 08:42:00.
Zarządzenie Nr 128.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:20:46.
Zarządzenie nr 129.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-10 13:25:17.
Zarządzenie nr 130.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 92.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunków środków z Funduszu COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-29 11:00:05.
Zarządzenie nr 131.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 92.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunków środków z Funduszu COVID-19
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-29 11:05:33.
Data wprowadzenia: 2022-08-29 11:05:33
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik